ЗДРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ

ЗДРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Съгласно чл.287 от КОДЕКСА НА ТРУДА

Всички работници и служители подлежат на задължителни периодични медицински прегледи.

Медицинските прегледи са за сметка на работодателя.

 

СТМ / СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА “КОРТЕКС” подпомага фирмите при изготвяне на пълна документация по ЗБУТ в синхрон с действащото законодателство.

 

СТМ / СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА “КОРТЕКС”

 

  • СТМ / СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА изготвя препоръки за периодичността и вида на провеждане на задължителните периодични профилактични медицински прегледи на персонала
  • СТМ / СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА изготвя и поддържа Лични здравни досиета на работещите на електронен и хартиен носител, съдържащи:

» Паспортна част: име, презиме, фамилия, ЕГН, адрес и телефон;

» Име, адрес и телефон на личен лекар;

» Професионален маршрут;

» Резултати от предварителни медицински прегледи;

» Данни за диспансеризации; трудоустрояване и др.;

» Резултати и заключения от извършените периодични прегледи;

» Данни за временната нетрудоспособност;

  • СТМ / СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА издава Заключения за здравословното състояние и пригодността на служителите/работниците за извършване на даден вид работа при започване на работа
  • СТМ / СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА издава Заключения за здравословното състояние и пригодността на служителите/работниците за извършване на даден вид работа след преминаване през задължителен периодичен медицински преглед
  • СТМ / СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА изготвя Ежегодни анализи на здравословното състояние въз основа на проведените периодични медицински прегледи и заболеваемостта с временна нетрудоспособност
  • СТМ / СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА прави обобщен анализ на здравното състояние на работещите
  • СТМ / СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА дава препоръки за оздравяване на работна среда и съхраняване на физическото и психическото здраве на работещите