ИЗГОТВЯНЕ НА ФИРМЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗБУТ

ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ЗБУТ

ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ЗБУТ

СТМ / СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА “КОРТЕКС” подпомага фирмите при изготвяне на пълна документация по ЗБУТ в синхрон с действащото законодателство.

 

СТМ / СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА “КОРТЕКС” се грижи за периодичното актуализиране на всички вътрешно фирмени документи по ЗБУТ при изменение на действащата нормативна база. /Включено в цената на договора./

 

 • Ежегодно попълване и подаване на Декларация / Уведомление по чл.15 от ЗЗБУТ
 • Документация по организиране и провеждане на инструктажите – заповеди, програми, инструкции
 • Предоставяне на книга за начален инструктаж
 • Предоставяне на книга за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж
 • Предоставяне на книга за ежедневен инструктаж
 • Изработване на програма за провеждане на начален инструктаж
 • Програма за инструктаж на работното място
 • Служебна бележка за проведен начален инструктаж – по образец
 • Заповед за определяне на длъжностно лице по безопасност и здраве
 • Заповед за определяне на длъжностно лице по чл.403А от КТ
 • Заповед за определяне на видовете инструктаж и обучения
 • Заповед за лицата, които ще провеждат видовете инструктаж
 • Заповед и програма за оценка на риска
 • Заповед и програма за определяне на мерки за намаляване на риска
 • Длъжностни характеристики
 • Правилник за вътрешния трудов ред
 • Правила за работната заплата
 • Графици и заповеди за разпределение на работното време и ползване на отпуските
 • План за ликвидиране и предотвратяване на бедствия, аварии и катастрофи
 • Заповед по Наредба за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна хранаи/или добавки към нея
 • Заповеди по реда на  Наредба 16-116 от 2008г.
 • Заповед за определяне местата за трудоустрояване
 • Заповед за проверка на ръчно преносими ел. инструменти
 • Предоставяне на дневник за контрол на ръчните преносими електрически инструменти
 • Инструкция за ръчните преносими електрически уреди и инструменти
 • Изготвяне на споразумение при работа на две предприятия на обща площадка/територия
 • Заповед и списък за ЛПС / лични предпазни средства / и работно облекло
 • Изготвяне на заповед за физиологични режими на труд и почивка
 • Предоставяне на декларация за трудова злополука – образец
 • Организация за изграждане на КУТ или ГУТ – документи
 • Инструкции по безопасна работа с машини и съоръжения / оборудване
 • Правила за безопасни и здравословни условия на труд
 • Правила за първа долекарска помощ
 • Знаци и сигнали по безопасност на труда и ППО
 • Заповеди за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност

 

ИЗГОТВЯНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ОТ СТМ / СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА “КОРТЕКС” Е ВКЛЮЧЕНО В ЦЕНАТА ЗА ГОДИШНО ОБСЛУЖВАНЕ И НЕ СЕ ЗАПЛАЩА ДОПЪЛНИТЕЛНО!