КУТ / ГУТ - КОМИТЕТ / ГРУПА ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД

КУТ, ГУТ - КОМИТЕТ, ГРУПА ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД

СТМ / СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА оказва съдействие на фирмите при учередяване, оформяне на документацията и работа на КУТ / ГУТ - комитет / група по условия на труд.

 

СТМ / СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА организира ЕЖЕГОДНО обучение на длъжностни лица по БЗР и членове на КУТ / ГУТ с издаване на легитимни за целта удостоверения.

 

• Ако Вашето предприятие е с повече от 50 броя работници и служители трябва да изградите комитет по условия на труд /КУТ/.

 

• Ако Вашето предприятие е с над 5 броя работници и служители трябва да изградите група по условия на труд /ГУТ/.

 

Принципи на създаване

 • Председател на КУТ / ГУТ е работодателя.
 • Зам. председател - избран от трудовия колектив представител.
 • Членове - равен брой представители на работодателя и трудовия колектив.

 

Права и задължения

 • КУТ / ГУТ се събират на заседания на всеки 3 месеца и дейността им се документира с протоколи. Правата и задълженията на КУТ са да контролира и координира процеса на изграждане на здравословни и безопасни условия на труд и работодателя /решенията на КУТ са задължителни за работодателя/.

 

ново  ОН-ЛАЙН Дистанционни Обучения

 • Членовете на комитетите и групите по условия на труд подлежат на ежегодно обучение по ЗЗБУТ, по силата на действащото законодателство.
 • СТМ КОРТЕКС поддържа платформа ОН-ЛАЙН за ежегодните обучения на членовете на КУТ/ГУТ

 

План за работа на КУТ / ГУТ

 • Обсъждане на тримесечие дейността в предприятието по опазване здравето и безопасността на работещите.
 • Извършване на проверки по здравословните и безопасни условия на труд.
 • Участие в обучение
 • Обсъждане промени в производството и необходими мерки по здраве и безопасност.
 • Изслушване доклад на СТМ / СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА и обсъждане на мерки за ЗБУТ.
 • Преглед на изпълнението на мерките, предприети въз основа на оценка на риска.
 • Обсъждане и приемане предложения до работодателя за допълнение на вътрешни нормативни актове.

 

Примерна структура на протокол от заседания на КУТ / ГУТ изготвяни от СТМ / СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА

 • Присъстващи на заседанието.
 • Приемане на дневен ред.
 • Разискване на въпросите от дневния ред/примерни/: обсъждане резултати от проверка по ЗБУТ ; обсъждане на оценката на риска; обсъждане на планирани мерки за безопасност; разглеждане и анализ на трудовия травматизъм и предлагане на мерки.
 • Приемане на решения: възлагане на задачи; формулиране на предложения; определяне срокове, отговорници и даване оценка на изпълнени задачи.