СТМ / СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА "КОРТЕКС"

оказва съдействие на фирмите при:

 • Изпълнение изискванията на трудовото законодателство и предписанията на Главна Инспекция по Труда /ГИТ/;

 • Изготвяне на задължителната Оценка на риска за здравето и безопасността при работа във фирмата;

 • Извършване на задължителните Измервания на факторите на работната среда и за ел. безопасност;

 • Ежегодни обучения /ОН ЛАЙН ПЛАТФОРМА/ за длъжностни лица, лица провеждащи инструктажи, членове на КУТ/ГУТ;

 • Осигуряване на здравно обслужване на заетите лица;

 • Организиране на предварителни и периодични профилактични прегледи;

 • Организиране и документиране на инструктажите по безопасност и здраве при работа;

 • Изготвяне на вътрешно фирмената документация по ЗБУТ /правилници, заповеди, инструкции, правила и др./;

 

СТМ / СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА “КОРТЕКС” е регистрирана в Министерство на Здравеопазването с Удостоверение № 50/2008г.

Организацията на дейността в СТМ / Служба Трудова Медицина “КОРТЕКС” се извършва от специалисти с висше техническо, икономическо и медицинско образование, с необходимата квалификация по здравословни и безопасни условия на труд.

СТМ / Служба Трудова Медицина “КОРТЕКС” работи в тясно сътрудничество с Акредитиран Орган за Контрол “ЕФЕКТ КОНТРОЛ” за извършване специализираните измервания на факторите на работната среда – микроклимат, осветеност, шум, химични агенти, ел. безопасност и ел. импеданс / фаза-нула защитен контур /

От създаването си до настоящия момент СТМ / Служба по Трудова Медицина “КОРТЕКС” обслужва над 1000 фирми.

СТМ / Служба Трудова Медицина “КОРТЕКС” има опит в обслужването на фирми в сферата на услугите и търговията, леката промишленост и строителството, както и държавната администрацията, здравеопазването и др.

 

СТМ / СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА “КОРТЕКС” предлага:

 • Изпълнение изискванията на трудовото законодателство и предписанията на Главна Инспекция по Труда /ГИТ/;
 • Изготвяне на задължителната Оценка на риска за здравето и безопасността при работа във фирмата;
 • Ежегодни обучения/ОН-ЛАЙН ПЛАТФОРМА/ на длъжностни лица, лицата провеждащи инструктажи, членове на КУТ/ГУТ;
 • Извършване на задължителните Измервания на факторите на работната среда и за ел. безопасност;
 • Осигуряване на здравно обслужване на заетите лица;
 • Организиране на предварителни и периодични профилактични прегледи;
 • Организиране и документиране на инструктажите по безопасност и здраве при работа;
 • Изготвяне на вътрешно фирмената документация по ЗБУТ /правилници, заповеди, инструкции, правила и др./;