ИЗМЕРВАНИЯ НА ФАКТОРИТЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА

ИЗМЕРВАНИЯ ЕЛ. ИМПЕДАНС И ЕЛ. БЕЗОПАСНОСТ


ИЗМЕРВАНИЯ НА ФАКТОРИТЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА

СТМ / СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА “КОРТЕКС” организира провеждането на задължителните измервания на параметрите и факторите на работната среда /микроклимат, осветеност, шум, прах, ел. безопасност, вентилация и др. от Акредитиран орган за контрол;

 

СТМ / СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА “КОРТЕКС” работи съвместно с Орган за контрол от вид А “Ефект Контрол” за извършване на необходимите измервания на физични фактори на работната среда, прах и химични фактори в съответствие с всички нормативни документи.

 

» Издават се Сертификати и Протоколи за обекта или работното място.

 

» Контролът се извършва по БДС на базата на актуални стандартизирани методики и с уреди, калибрирани от съответните акредитирани лаборатории за изпитвания.

 

» Измерванията на факторите на работната среда за извършване на оценка на риска са следните:

  • Измерване стойностите на микроклимат (температура, относителна влажност и скорост на въздуха);
  • Измерване осветеност;
  • Измерване на шум;
  • Измерване на прах и химични агенти и др.
  • Измерване Импеданса “Zs” на контура “Фаза-защитен проводник” и др;